WPROWADZENIE DO WEWNĘTRZNEGO ŚWIATA

WPROWADZENIE

Potężnym wyzwaniem dla organizmu człowieka, wobec tego co teraz się dzieje i wobec tego co jawi się w nieodległej perspektywie, jest przetrwanie w zdrowiu i kompleksowe rozwijanie się w rekonfigurowanym środowisku, co wydaje się być trudne lub wręcz niemożliwe do uzyskania za pomocą wyłącznie dotychczasowych rozwiązań. A to oznacza, że istoty ludzkie XXI wieku – żyjące w obecnych czasach kruchych, niespokojnych, nieliniowych i niezrozumiałych (określonych akronimem BANI), stanęły przed poważnym sprawdzianem z umiejętności radzenia sobie z własnym wewnętrznym światem, adekwatnie – także kruchym, niespokojnym, nieliniowym i niezrozumiałym. Dla skutecznego przywracania i utrzymywania ładu w wewnętrznym świecie o takich parametrach konieczne jest wypracowanie nowych jakości, a mianowicie podniesienie kompetencji społecznych na wyższy poziom m.in. przez rozwijanie zdolności osiągania i utrzymywania stanów wewnętrznej mocy, pomimo pojawiającego się chaosu na zewnątrz, sprawne definiowanie wewnętrznych stanów zasobów i deficytów, bieżące ich monitowanie oraz przywracanie i utrzymywanie w organizmie wewnętrznej harmonii przez ekologiczne gospodarowanie swoim wewnętrznym paliwem, a także zdrowe interakcje z otoczeniem (inną jednostką, zespołem, rodziną czy organizacją) przez emitowanie pozytywnych emocji i uczuć, za sprawą połączenia z wewnętrznymi zasobami. Wybitnie istotne staje się tu sprawne uzyskiwanie i utrzymywanie połączenia ze swoimi wewnętrznymi odnawialnymi źródłami energii i funkcjonowanie w zasobnych stanach w miejsce deficytów. Bez umiejętności funkcjonowania w swoich zasobnych stanach trudno jest bowiem wykazywać się analitycznym myśleniem, innowacyjnością, aktywnym uczeniem się, kompleksowym rozwiązywaniem problemów, krytycznym myśleniem, tworzeniem idei, odpornością i tolerancją na stres, elastycznością, kreatywnością czy oryginalnością – umiejętnościami przyszłości, którymi jeżeli nie teraz, to już w niedalekiej przyszłości będą legitymowały się te osoby, które chcą utrzymać się nie tylko na rynku pracy, ale i w zdrowiu.

Aby być, myśleć, czuć i działać w kontakcie z wewnętrznym paliwem mocy potrzebujemy patrzeć holistycznie i systemowo, poznać i zrozumieć mechanizm działania wielopoziomowego wnętrza człowieka i jego interakcji z otoczeniem oraz wykształcić i praktykować umiejętność funkcjonowania w pełnym dostępie do swoich zasobnych stanów, do swoich OZE. A to po to, ażeby doświadczać wielowarstwowego dobrostanu na poziomie ciała, emocji, myśli, duchowości i boskości i emitować wzmacniające sygnały emocji i uczuć zapewniające otoczeniu bezpieczeństwo fizjologiczne oraz tworzące sprzyjającą atmosferę do otwartej komunikacji i życzliwej współpracy, o czym mowa w modelu HOPERS®.

 HOPERS® PRZEDSTAWIA TWÓJ INDYWIDUALNY PROFIL:

W formie wielopoziomowych matryc, które wskazują na Twoje specyficzne zapotrzebowania i deficyty na poszczególnych poziomach złożoności – od poziomu fizycznego, przez emocjonalno-społeczny, intelektualny, po duchowy i boski.

Ciebie, tworzącego i materializującego swoją rzeczywistość przez wysyłanie do otoczenia określonych sygnałów emocji i uczuć o wysokim lub niskim potencjale energetycznym, świadczących o aktualnych Twoich nastrojach.

Ten rozwojowy model systemowy spersonalizowanego Logowania do Dobrostanu© polega na posługiwaniu się osobistym systemowym kluczem dostępu do swojego wielopoziomowego wnętrza, odzwierciedlonego w matrycach MOCY i SIŁY i zarządzaniu swoim wielowarstwowym dobrostanem wynikającym z zasobnych wewnętrznych stanów celem tworzenia i materializowania rzeczywistości chcianej. W miejsce niskiej jakości automatycznego Logowania do Cierpienia i przeżywania rzeczywistości niechcianej.

Powstał z wybranych elementów analizy transakcyjnej (AT), psychologii zorientowanej na proces (POP), Mapy Poziomów Świadomości Davida R. Hawkinsa oraz Systemowych Zasad Złożoności.

Model ten nie diagnozuje stanu zdrowia psychicznego oraz nie stanowi samoistnej podstawy diagnozy lekarskiej lub zaleceń zdrowotnych.

Promuje dobrostan i bezpieczeństwo fizjologiczne, edukuje na rzecz pokoju i inkluzywności, propaguje ekologiczne gospodarowanie swoim wewnętrznym paliwem oraz podnosi świadomość stylu życia w zgodzie z naturą.