WEWNĘTRZNE PALIWO ANTIDOTUM NA NIELINIOWY WEWNĘTRZNY ŚWIAT

ANTIDOTUM NA NIELINIOWY WEWNĘTRZY ŚWIAT

Przeżywanie i utrwalanie na ścieżkach neuronowych pozytywnych doświadczeń to inaczej wprowadzanie i utrzymywanie mózgów w kontakcie z wysokoenergetycznymi polami świadomości o potencjale 200 Log (logów) lub powyżej oraz doświadczanie tych pól świadomości w swoim życiu. Określone są one Mapą Poziomów Świadomości Davida R. Hawkinsa, amerykańskiego psychiatry, badacza natury ludzkiej świadomości i sposobów jej wyrażania. Mapa ta zawiera wykalibrowane poziomy ludzkiej świadomości skorelowane z określonymi procesami świadomości: emocjami, uczuciami, postrzeganiem, postawami, światopoglądami i przekonaniami duchowymi.

Do wysokoenergetycznych pól świadomości o potencjale równym 200 Log (logów) lub powyżej, zalicza się: odwaga, neutralność, ochota, akceptacja, rozsądek, miłość, radość, pokój i oświecenie. W połączeniu z tymi życiodajnymi polami świadomości mózgi działają w trybie responsywnym, zrelaksowanym, w odczuwaniu bezpieczeństwa, więzi, satysfakcji, spełnienia. Pola te motywują i wspierają życie, czynią ciało, narządy, tkanki, komórki odpornymi na stresory, a my doświadczamy wewnętrznego paliwa mocy i czujemy się szczęśliwi.

Niskoenergetyczne pola świadomości poniżej poziomu odwagi mają kataboliczny, destrukcyjny wpływ na nasze mózgi, a przewlekłe w nich przebywanie wyczerpuje, wypala i może zrujnować nasze życie. W polach tych dominują: duma, złość, pożądanie, strach, żal, apatia, wina, wstyd i krzywda. Wszystkie postawy, myśli, emocje i uczucia znajdujące się poniżej potencjału 200 Log (logów) sprawiają, że organizm ulega osłabieniu. Żyjemy presją związaną z przetrwaniem i dla otrzymania rezultatów musimy używać siły – adrenaliny, a za nią kortyzolu (dosłownie: musimy siłować się z życiem). W kontakcie z tymi niskiej jakości polami świadomości mózgi działają w trybie reaktywnym, zagrożenia i niebezpieczeństwa, w stanie deficytów. Pola te mobilizują do walki lub ucieczki lub izolują od świata, a my żyjemy niespełnieniem, przymusem i wymaganiami, nie potrafimy być szczęśliwi. Doświadczamy wewnętrznego paliwa siły (adrenaliny i kortyzolu) a wraz z nimi rabunkowej eksploatacji naszego organizmu.

Model HOPERS® przedstawia nas, złożonych z pól świadomości wysokoenergetycznych o mocy powyżej lub równych 200 Log (logów) i tych niskoenergetycznych o sile poniżej 200 Log (logów). W formie dwóch matryc MOCY i SIŁY odzwierciedlających poszczególne poziomy naszej złożoności – od poziomu fizycznego, przez emocjonalno-społeczny, intelektualny, po duchowy i boski. Tworzących i materializujących swoją rzeczywistość przez wysyłanie do otoczenia określonych sygnałów emocji i uczuć o wysokim lub niskim potencjale energetycznym odpowiednio o mocy powyżej lub równych 200 Log (logów) i tych niskoenergetycznych o sile poniżej 200 Log (logów).  

Spersonalizowane matryce MOCY i SIŁY prezentują dwa odmienne warianty doświadczania siebie i świata w zależności od jakości przyjętych przez nas stanów wynikających z jakości pól świadomości, z którymi aktualnie jesteśmy w połączeniu – wariant ekologiczny (esencjonalny) JA-EKO w zasobach i egocentryczny (operacyjny) JA-EGO w deficytach. Stany te to nasze zachowania, uczucia, myśli i wizje, jakie przejawiamy w danym momencie, czyli wszystko to, co się dzieje w nas w chwili obecnej.

DWA WARIANTY W MATRYCY

Pierwszy wariant – ekologiczny JA-EKO zawarty w matrycy MOCY odnosi się do naszego bycia, myślenia, czucia i działania w kontakcie z wewnętrznym paliwem mocy, w integracji z polami świadomości o potencjale 200 Log (logów) i powyżej, w których mózgi działają w trybie responsywnym, a my doświadczamy wielowarstwowego dobrostanu i emitujemy wysokoenergetyczne wzmacniające otoczenie sygnały emocji i uczuć, informujące o naszych pozytywnych nastrojach. Odczytywane są one odruchowo przez autonomiczne układy nerwowe innych osób jako sygnały zapewniające bezpieczeństwo fizjologiczne. Tym samym tworzymy dla innych osób wysokiej jakości klimat do spontanicznego aktywowania układu interakcji społecznych, który znosi strategie obronne i zachowania z poziomu niebezpieczeństwa lub zagrożenia i wspiera zachowania społeczne sprzyjające życzliwemu podejściu i otwartej komunikacji. W tym wariancie przeżywamy flow MOCY za sprawą funkcjonowania w pełnym dostępie do swoich zasobów wewnętrznych, do swoich OZE i emitowania do otoczenia wzmacniających sygnałów emocji i uczuć. Sygnały te wskazują na nasze ścieżki rozwojowe (czyli transmutacyjne) – naszego osobistego wkładu jakościowego do otoczenia. Tutaj liczy się właśnie jakość naszej pracy i ekologiczne gospodarowanie swoim wewnętrznym paliwem.

Drugi wariant – egocentryczny JA-EGO ujęty w matrycy SIŁY dotyczy naszego bycia, myślenia, czucia i działania w kontakcie z wewnętrznym paliwem siły, w powiązaniu z polami świadomości o potencjale poniżej 200 Log (logów), w których mózgi działają w trybie reaktywnym, a my krążymy pomiędzy optymizmem stresowym a wyczerpującym dystresem lub pozostajemy w zamrożeniu i emitujemy niskoenergetyczne, konfrontacyjne i osłabiające otoczenie sygnały emocji i uczuć świadczące o naszych negatywnych nastrojach. Wychwytywane są one przez autonomiczne układy nerwowe innych ludzi jako sygnały alarmujące o niebezpieczeństwie lub zagrożeniu. Tym samym utrudniamy w swoim środowisku spontaniczną aktywizację systemu zaangażowania społecznego, w zamian prowokując dwa pozostałe odruchowe zachowania adaptacyjne – stres lub izolację, w zależności od oceny niebezpieczeństwa lub zagrożenia, dokonanej przez obszary mózgów bez udziału świadomości. W tym wariancie przeżywamy flow SIŁY z racji odczuwania deficytów i emitowania ostrzegawczych sygnałów emocji i uczuć. Jednocześnie sygnały te demonstrują nasze ścieżki wzrastania (czyli transformacyjne) – naszego osobistego wkładu ilościowego do otoczenia. Tutaj liczy się wyłącznie ilość naszej pracy, dawania z siebie coraz więcej i rabunkowe eksploatowanie swojego organizmu.

Dobrze mieć stale na uwadze, że wnoszone do wspólnej przestrzeni sygnały emocji i uczuć czynnie oddziałują na ludzkie organizmy i w zależności od aktualnej kondycji naszego wnętrza budują lub destabilizują otoczenie. Dobrze mieć także świadomość swojej odpowiedzialności za tworzenie w środowisku zewnętrznym bezpieczeństwa fizjologicznego oraz atmosfery sprzyjającej zaufaniu i współpracy. Z badań naukowych wynika bowiem, że emocje są zaraźliwe, a nastroje rozprzestrzeniają się i w ciągu dwóch godzin udzielają się członkom całej grupy. Stąd nawet jedna osoba może oddziaływać swoim nastrojem na funkcjonowanie innych ludzi przebywających w jej otoczeniu – albo wzmacniać, albo osłabiać, co przenosi się na wyniki osiągane przez grupę. Zatem "Bądź świadom skutków własnej energii i sposobu, w jaki ją wysyłasz" .

Każdy dysponuje wolnością wyboru i może świadomie zdecydować, którą matrycę wybierze do bieżącego doświadczania: MOCY czy SIŁY, ażeby przeżywać odpowiednio swój pozytywny lub negatywny dzień, tydzień, rok, życie lub daną chwilę. Każdy także decyduje, w jaki sposób będzie działać w obszarze swojego wpływu, z mocą czy z siłą. Każdy dokonuje swojego wyboru w przestrzeni wolności między bodźcem a reakcją (rysunek 1): "Tam znajduje się nasza wolność i możliwość dokonywania wyboru reakcji. Od tych wyborów zależą nasz rozwój i szczęście" .

Rysunek 1. Przestrzeń wolności wyboru człowieka

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Covey (2015, s:55)

 

Ważne:

smile Możesz w każdej chwili dokonać wyboru jednej z dwóch wersji doświadczania siebie i świata – albo ekologicznej (esencjonalnej) JA-EKO albo egocentrycznej (operacyjnej) JA-EGO. W tym samym czasie jesteś obecna/y tylko w jednej z nich – albo w jednej albo w drugiej wersji doświadczasz siebie i świata.

smile Wyboru dokonujesz w przestrzeni między bodźcem a reakcją. Od tego wyboru zależy Twój rozwój i szczęście.

smile Kiedy wybierasz i realizujesz się w wersji JA-EKO czerpiesz z wewnętrznego paliwa mocy, ze swoich zasobów wewnętrznych, Twoje mózgi działają w trybie responsywnym, a Ty doświadczasz dobrostanu i emitujesz budujące otoczenie sygnały emocji i uczuć. W tej wersji ekologicznie gospodarujesz swoim wewnętrznym paliwem.

frown Kiedy decydujesz się i praktykujesz wersję JA-EGO używasz wewnętrznego paliwa siły do zdobycia zasobów z zewnątrz, Twoje mózgi działają w trybie reaktywnym, a Ty przeżywasz stres lub izolację i emitujesz zatruwające otoczenie sygnały emocji i uczuć. W tej wersji rabunkowo eksploatujesz swój organizm.

smile Te dwa warianty doświadczania siebie i świata realizujesz na podstawie swoich matryc MOCY i SIŁY HOPERS®.

smile Twoja refleksja, co jest ważne …