Adres naszej strony internetowej to: https://hopers.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora: STUDIUM PRZEMIANY Sylwia Arletta Przygoda, z siedzibą ul. Potocka 4/34, 01-652 Warszawa w celu udzielenia mi usługi.

 POLITYKA PRYWATNOŚCI – Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których STUDIUM PRZEMIANY Sylwia Arletta Przygoda, z siedzibą ul. Potocka 4/34, 01-652 Warszawa jest Administratorem Danych Osobowych i przetwarza dane osobowe. STUDIUM PRZEMIANY Sylwia Arletta Przygoda, z siedzibą ul. Potocka 4/34, 01-652 Warszawa realizuje swoje obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

  1. Administratorem Twoich danych osobowych (zwanym dalej: „Administratorem”) jest: STUDIUM PRZEMIANY Sylwia Arletta Przygoda, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Potocka 4/34, 01-652 Warszawa, NIP: 5251374657 REGON: 366233806.
  2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: STUDIUM PRZEMIANY Sylwia Arletta Przygoda ul. Potocka 4/34, 01-652 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: info@hopers.pl
  3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w jednym lub kilku z poniższych celów: sprzedaży i dostawy zamówionych usług; spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych; ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń; dokonywania płatności; analitycznym; statystycznym.
  4. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.
  5. W uzasadnionych przypadkach Administrator przekazuje Twoje dane osobowe następującym odbiorcom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi hostingu oraz inne usługi informatyczne, bankom i operatorom systemów płatności, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, kancelariom prawnym, firmom księgowym. Dodatkowo dane te mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
  6. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, a także później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, zaś w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – do czasu jej cofnięcia.
  7. Strona korzysta z plików cookies. Cookies, czyli ciasteczka to dane informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, który odwiedza stronę WWW w celu optymalizacji procesu korzystania przez niego ze strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Niektóre obszary strony internetowej mogą wykorzystywać pliki cookies. Cookie jest małym plikiem tekstowym pobieranym przez przeglądarkę internetową podczas wizyty na stronie internetowej. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz do obsługi spersonalizowanych ustawień serwisu internetowego. Cookies są nieszkodliwe dla komputera, jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Jeśli użytkownik nie chce używać cookies może ich obsługę wyłączyć w swojej przeglądarce. Po wyłączeniu niektóre usługi w serwisie mogą nie funkcjonować. Użytkownik może również usunąć istniejące już pliki cookie. Cookie są instalowane na różny okres. Część z nich traci ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, inne aktywne są przed dłuższy czas, głównie po to, by informacje o wyborach użytkownika nie zostały utracone. Pliki cookies aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc określić nowego i powracającego użytkownika.
  8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia Twoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych). Administrator zastrzega sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.
  9. W zakresie nieuregulowanym niniejszą POLITYKĄ PRYWATNOŚCI obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących POLITYKĄ PRYWATNOŚCI i przetwarzanych skontaktuj się z Administratorem pod adresem info@hopers.pl.