#Logowanie do Dobrostanu

DOBROSTAN 

Dobrostan to indywidualne odczuwanie szczęścia i satysfakcji z życia. Według HOPERS® to bycie, czucie, myślenie i działanie w stanach wewnętrznego dobra na wszystkich poziomach złożoności. Owo dobro jest doświadczane przez nas na poziomie fizycznym, emocjonalno-społecznym, intelektualnym, duchowym i boskim (Absolutu).

Na poziomie fizycznym – to doświadczanie bezpieczeństwa fizjologicznego. Ten stan osiągamy pozwalając naszemu ciału przebywać w dogodnym środowisku fizycznym oraz w sprzyjającej atmosferze.

Na poziomie emocjonalno-społecznym – to doświadczanie życzliwego kontaktu, budującej komunikacji, przyjaźni i innej ciepłej więzi z drugim człowiekiem.

Na poziomie intelektualnym – to doświadczanie zadowolenia, satysfakcji, z tych nawet najdrobniejszych swoich osiągnięć i najmniejszych codziennych sukcesów.

Na poziomach duchowym i boskim – to doświadczanie kontaktu ze swoją głębią, prawdą, sensem życia, wewnętrzną spójnością, Absolutem i zdolnością do ulepszania siebie oraz do ekologicznego wpływu na świat zewnętrzny.

Istotne jest przy tym rozróżnianie dobrostanu egzogennego od endogennego ze względu na źródło, z którego powstaje. Ten pierwszy pochodzi z zewnątrz, z zasilania organizmu przez otoczenie zewnętrzne dostarczające wsparcia i pomocy. Ten drugi uzyskujemy z wnętrza własnego organizmu przez zwrócenie się do siebie i połączenie z osobistym źródłem mocy, ze stanami wewnętrznego dobra.

Spersonalizowane #Logowanie do Dobrostanu

Ażeby funkcjonować w wewnętrznej równowadze, podejmować trafne decyzje, efektywnie koordynować pracę zespołu, budować zdrową komunikację, inspirować innych, sprawnie rozwiązywać problemy i wykazywać się odpornością – potrzebujemy utrzymywać swoje wewnętrzne stany w wysokojakościowym potencjale.

Temu służy świadome #Logowanie do Dobrostanu – do konkretnych osobistych pól świadomości o potencjale 200 log (logów) i powyżej, ujętych w osobistej MATRYCY MOCY HOPERS®.

Spersonalizowane #Logowanie do Dobrostanu to świadomie posługiwanie się własnym kluczem systemowym do swojego wielopoziomowego wnętrza i zarządzanie wielowarstwowym dobrostanem, tak, ażeby żyć autonomicznie, a nie automatycznie, nie w stresie, nie w zamrożeniu, a w spełnieniu. Połączenie z MATRYCĄ MOCY chroni przed automatycznym #Logowaniem do Cierpienia i egzystowaniem według zapisów skryptowych z MATRYCY SIŁY HOPERS®.

Osobista MATRYCA MOCY HOPERS®

Logujemy się do osobistej MATRYCY MOCY HOPERS® odzwierciedlającej wielopoziomowe zasobowe wnętrze, dziesięć Ról Adaptacyjnych oraz sygnały emocji i uczuć wzmacniające otoczenie. Po czym doświadczamy jej dobrodziejstwa w różnych aspektach życia i utrwalamy przez systematyczne praktykowanie. Mamy przy tym pod kontrolą swoją MATRYCĘ SIŁY HOPERS® z deficytami, Kluczową Rolą Adaptacyjną hamującą proces zmiany oraz z sygnałami emocji i uczuć osłabiającymi otoczenie. Automatycznie wysyłanymi ostrzegawczo lub przemocowo, kiedy tylko znajdziemy się w niedostatku zasobów. Lustrujemy się na bieżąco, ażeby uchwycić pojawiające się zakłócenia i sprawnie powracamy do homeostazy.