Nowe zadania, nowe wyzwania co jest ważne dla HR w 2022 roku ?

W styczniowym wydaniu HR Personel & Zarządzanie. INFOR PL S.A. nr 1 (382) ukazała się moja wypowiedź na temat nowych zadań i wyzwań dla działów HR w roku 2022.  W mojej ocenie, zadania te nadal dotyczą budowania i wspierania odporności pracowników różnych szczebli na sytuacje kryzysowe przez wdrażanie inicjatyw w obszarach utrzymania zdrowia fizycznego, emocjonalnego i psychicznego oraz integracji zespołowej.

 

Z drugiej strony rok 2022 wprowadza HR w nowy ład i stawia przed nimi świeże zadania i homeostatyczne wyzwania. Polegają one m.in. na potrzebie weryfikowania dotychczasowych programów rozwojowych pod kątem kształcenia umiejętności osiągania i utrzymywania się pracowników w swoim wewnętrznym wielowarstwowym dobrostanie. A także na konieczności implementowania takich jakościowo nowych rozwiązań, które wielopoziomowo harmonizują jednostkę, zespół, organizację, przez co przystają do obecnych realiów. Chodzi o stopniowe i sukcesywne, poczynając od menedżerów wyższego szczebla, wprowadzanie innowacyjnych modeli i metod holistycznych, podnoszących kompetencje społeczne na wyższy poziom, aby sprawnie adoptować się do bieżącej rzeczywistości i mieć na nią swój pozytywny wpływ.

 

Moim zdaniem, przełomowym wyzwaniem dla działów HR w roku 2022, a nieuniknionym w kolejnych latach, jest otwartość na przyjęcie holistycznej optyki postrzegania istoty ludzkiej jako niepodzielnej całości obejmującej ciało, emocje, umysł, duchowość i boskość, połączonej wielopoziomowo z innymi systemami – jednostką, zespołem, organizacją oraz zrozumienie mechanizmu działania złożonego z wielu warstw wnętrza człowieka i jego wpływu na otoczenie.